Deklaracja członkowska

Wzór deklaracji do pobrania i wydrukowania (plik PDF ok. 150kB). Z pełnym wzorem deklaracji członkowskiej naszego klubu, można zapoznać się poniżej.



DEKLARACJA CZŁONKOWSKA UKS „CZWÓRKA” ŚWIDNICA


Świdnica, dnia ………………………

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………… proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka” w Świdnicy.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Klubu. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa i sumiennego wypełniania uchwał i postanowień władz Klubu.

Podpis: …………………
Dane osobowe dziecka:
 1. Imię i nazwisko:
  ……………………………………………
 2. Data i miejsce urodzenia:
  ……………………………………………
 3. Miejsce zamieszkania:
  ……………………………………………
 4. Numer telefonu / e-mail:
  ……………………………………………
 5. Szkoła:
  ……………………………………………
Wyrażam zgodę na przystąpienie córki/syna do UKS „Czwórka”. Zapoznałam/em się z treścią Statutu Klubu oraz regulaminu zobowiązuję się do przestrzegania ustaleń wymienionego dokumentu. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat szkoleniowych klubu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr133 z 1997r.) oraz wykorzystanie wizerunku syna/córki dla potrzeb Klubu.
 
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego:
………………………………………………
Numer telefonu / e-mail: 
………………………………………………

…………………………………………
( Podpis rodzica lub opiekuna prawnego )

W/w osobę przyjęto w poczet członków UKS „CZWÓRKA”

Data …………………
Podpis Przewodniczącego lub Sekretarza ………………………