Statut UKS

Pełny tekst Statutu Klubu dostępny jest poniżej lub do pobrania (plik DOC ok. 70kB).

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „CZWÓRKA” ŚWIDNICA

ROZDZIAŁ 1.
Postanowienia ogólne

§ 1
Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Świdnica, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

§ 2
Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy.

§ 3
Klub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4
1. Klub jest zawiązany na czas nieokreślony oraz posiada osobowość prawną.
2. Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 5
1. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków stowarzyszeń i związków sportowych.

§ 6
1. Klub jest organizacją o celach nie zarobkowych a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych.
2. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
3. Klub nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywać majątku na rzecz członków Klubu, członków organów lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu organizacji,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 7
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ 2.
Cele Klubu oraz ich realizacja

§ 8
1. Celem Klubu jest:

1) rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,
2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
3) integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania
4) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców uczniów i sympatyków Klubu,
5) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

§ 9
1. Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
2) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
3) organizowanie obozów sportowych,
4) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
5) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
6) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

§ 10
1. Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

1) kierownictwem i radą szkoły,
2) organami rządowymi i samorządowymi,
3) innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.

§ 11
1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:

1) społecznej pracy swoich członków i działaczy,
2) pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,
3) bazie sportowo-rekreacyjnej szkoły.


ROZDZIAŁ 3.
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki


§ 12
1. Członkowie Klubu dzielą się na:
   1) zwyczajnych.
   2) wspierających.

§ 13
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół, rodzice uczniów i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 14
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
4) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu,
5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 15
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

§ 16
1. Członkowie wspierający mają prawo do:

    1) uczestniczenia bezpośrednio w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym,
    2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
    3) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 17
1. Do obowiązków członków Klubu należy:

1) branie czynnego udziału w działalności Klubu,
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
3) godne reprezentowanie barw Klubu,
4) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu (nie dotyczy członka wspierającego).

§ 18
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
   1) śmierci członka,
   2) dobrowolnego wystąpienia z Klubu,
   3) rozwiązania się Klubu,
   4) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Klubu w przypadku, jeżeli członek:
           a) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
           b) działa na szkodę Klubu,
           c) nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
           d) zalega z płatnością składek przez okres 3 miesięcy.

2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
3. Postanowienia ust. 1 – 2 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.


ROZDZIAŁ 4.
Władze Klubu

§ 19
1. Władzami Klubu są:
   1) Walne Zebranie Klubu,
   2) Zarząd,
   3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 20

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą Władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz do roku.
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na trzy lata.
4. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Klubu członkowie mogą zostać zawiadomieni poprzez następującą formę: pisemnie – listownie (list polecony), tablica ogłoszeń w siedzibie Klubu, e-mail, strona internetowa Klubu, telefonicznie, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Klubu.
5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
   1) z własnej inicjatywy,
   2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
   3) na wniosek 1/3 ogółu członków.
6.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
4) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
6) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:

1) w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
2) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany             w zawiadomieniu, przy czym konieczna jest obecność minimum dwóch członków Zarządu Klubu, w tym Przewodniczącego lub Sekretarza Klubu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 22
1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, w tym  z: Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub Sekretarza.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Przewodniczącemu działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§ 23
1. Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5) przyjmowanie i skreślanie członków,
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
8) zwoływanie Walnego Zebrania Klubu.


§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, w tym z: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu Klubu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 25

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji,
2) zrzeczenia się udziału w tych organach,
3) odwołania przez Walne Zebranie Klubu, gdy członek naruszył postanowienia statutu lub niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet Klubu,
4) nie uczestniczenie w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej przez kolejne pięć posiedzeń.
2. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Walne Zebranie powinno wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.

§ 26

1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało z przyczyn określonych w § 25 ust. 1 pkt 2 i 3 wchodzą do końca kadencji, osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów, w liczbie nie większej, niż połowa członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Klubu w sprawie uzupełnienia składu osobowego w organach Klubu.
3. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.


ROZDZIAŁ 5.
Wyróżnienia i kary

§ 27
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.


§ 28
1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem – prawo wymierzania następujących kar:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres ( np. 12 miesięcy),
4) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu Klubu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.


ROZDZIAŁ 6.
Majątek i fundusze Klubu

§ 29
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:

1) składek członkowskich,
2) darowizn, zapisów i spadków,
3) dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,
4) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
5) majątku Klubu,
6) innych źródeł.

§ 30
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Przewodniczącego i Sekretarza.


ROZDZIAŁ 7.
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 31
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 32
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy:
1) obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I terminie,
2) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany            w zawiadomieniu, przy czym konieczna jest obecność minimum dwóch członków Zarządu Klubu, w tym Przewodniczącego lub Sekretarza Klubu.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji łącznie z ustanowieniem likwidatora oraz wskazania celu, na jaki zostanie przeznaczony majątek stowarzyszenia, pozostały po zakończeniu likwidacji.


ROZDZIAŁ 8
Postanowienia końcowe

§ 33
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Interpretacja przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu Klubu.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Sportu  i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449) oraz uchwały Nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka” Świdnica  z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w Statucie, wpisano do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Świdnickiego zmianę statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego  „Czwórka” Świdnica z dniem 04.12.2015 r. pod numerem 56.

Świdnica, dnia 04.12.2015 r.