Regulamin UKS

Pełny tekst regulaminu Klubu dostępny jest poniżej lub do pobrania (plik PDF ok. 260kB).

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "CZWÓRKA" ŚWIDNICA

 1. Członkostwo klubu
 2. Organizacja naboru do klubu
 3. Organizacja finansów
 4. Organizacja treningów
 5. Organizacja zawodów
 6. Organizacja obozów i zgrupowań
 7. Kary i nagrody
 8. Komunikowanie się z zawodnikami i rodzicami/opiekunami prawnymi
 9. Sprawy różne
 10. Zmiana barw klubowych
 11. Zaangażowanie rodziców
 12. Postanowienia końcowe

I. Członkostwo klubu
 1. Członkiem klubu zostaje się po:
  a.- złożeniu deklaracji członkowskiej
  b.- opłaceniu opłaty szkoleniowej klubu.
 2. Deklaracja członkowska zawiera akceptację regulaminu klubu i podpisana jest przez rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Zawodnicy są członkami klubu.

II. Organizacja naboru do klubu
 1. Sezon treningowy trwa od 1 września do 30 czerwca następnego roku, o ile Zarząd UKS  nie ustali inaczej.
 2. Tryb naboru i zakres wiekowy naboru ustala Zarząd.
 3. O przyjęciu do klubu we wszystkich grupach wiekowych decyduje Zarząd UKS po pozytywnej opinii trenera poprzedzonej zajęciami sprawdzającymi na pływalni.
 4. W przypadku braku wolnych miejsc nowych zawodników wpisuje się na listę rezerwową, skąd przechodzą do odpowiedniej grupy treningowej w kolejności zgłoszeń.

III. Organizacja finansów
 1. Finansowanie UKS  odbywa się:
  a. z opłat szkoleniowych
  b. z budżetu klubu
  c. z dotacji i dofinansowań
  d. z wpłat sponsorskich i darowizn
  e. z innych źródeł pozyskiwanych przez Zarząd UKS.
 2. Wysokość opłaty szkoleniowej określa Zarząd i wynosi:
  - 250 zł dla zawodników uczęszczających na treningi trzy razy w tygodniu i więcej.
  - 200 zł dla zawodników uczęszczających na treningi dwa razy w tygodniu.
  - 160 zł dla zawodników uczęszczających na treningi raz w tygodniu              *ustala się zniżkę opłaty szkoleniowej dla rodzeństw, drugiego dziecka 50% niższej deklarowanej kwoty
 3. Opłatę szkoleniową reguluje się z góry do dnia 10 każdego miesiąca w okresie wrzesień –czerwiec. Opłaty uiszcza się przelewem na konto:
      UKS „Czwórka” Świdnica
      Bank Santander: 20 1090 2369 0000 0001 4868 1941
 4.     Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka
 5. Na pisemny uzasadniony wniosek rodzica/opiekuna prawnego Zarząd może wyrazić zgodę na inną datę regulowania opłaty.
 6. Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia opłaty. Opłaty szkoleniowe  nie podlegają zwrotowi.
 7. W przypadku kontuzji lub choroby skutkującej nieobecnością na zajęciach przez cały miesiąc kalendarzowy i udokumentowanej przez lekarza obniża się opłatę w kolejnym miesiącu o połowę.
 8. W przypadkach uzasadnionych ciężkimi wydarzeniami losowymi Zarząd może odstąpić od pobrania opłaty szkoleniowej na pisemny wniosek rodzica.
 9. Z budżetu UKS „Czwórka” Świdnica finansuje się:
  a. wynajem pływalni
  b. wynagrodzenie trenerów i instruktorów
  c. opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem UKS
  d. opłaty statutowe Polskiego Związku Pływackiego i Okręgowego Związku Pływackiego
  e. komunikaty i listy startowe na zawodach
  f. zakup sprzętu treningowego
  g. inne wydatki niezbędne do funkcjonowania sekcji.
 10. Po zakończeniu roku kalendarzowego sekretarz przedstawia dokumentację finansową do wglądu Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącemu Klubu.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni finansują:
  a. opłaty szkoleniowe
  b. wyposażenie pływackie (we własnym zakresie) – 2 pary okularków, 2 czepki, 2 stroje pływackie, klapki , płetwy
  c. odzież klubową –koszulka i bluza dresowa, ewentualnie czepek
  d. opłaty startowe oraz koszty transportu i pobytu na zawodach
  e. obowiązkowe badania lekarskie
  f. licencje zawodnicze
  g. obozy i zgrupowania
 12. W przypadku możliwości finansowych klubu Zarząd może ustalić dofinansowanie wydatków przypadających na rodziców.
IV. Organizacja treningów
 1. Przed rozpoczęciem sezonu Zarząd w porozumieniu z trenerami ustala podział na grupy treningowe.
 2. Treningi odbywają się na obiektach sportowych SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W ŚWIDNICY.
  W ramach rocznego cyklu treningowego zajęcia mogą odbywać się w innych ustalonych przez trenerów miejscach.
 3. Do zajęć dopuszczany zostaje zawodnik:
  a. po złożeniu podpisanej deklaracji członkowskiej/uczestnictwa
  b. bez zaległości w opłatach szkoleniowych
  c. posiadający ważne badania lekarskie potwierdzone przez uprawnionego lekarza medycyny sportowej
  e. zdrowy w dniu treningu – bez trwających infekcji wirusowych, grzybiczych chorób skóry, kłopotów oddechowych itp.
 4. Zawodnik zalegający z opłatami szkoleniowymi do dnia 15 - tego danego miesiąca nie zostaje dopuszczony do zajęć.
 5. Zawodnik stawia się na trening na 10 minut przed jego rozpoczęciem z niezbędnym wyposażeniem pływackim: strój pływacki, czepek, okularki, płetwy, ręcznik oraz kompletem zapasowym.
 6. Zawodnik zobowiązany jest do:
  a. kulturalnego i zgodnego z wewnętrznym regulaminem zachowania się na terenie obiektu
  b. koleżeńskiego zachowania wobec innych zawodników
  c. bezwzględnego wykonywania poleceń trenera dotyczących organizacji zajęć
  d. zgłaszania trenerowi przed i w czasie zajęć problemów zdrowotnych
  e. niezwłocznego opuszczenia basenu i szatni po skończonych zajęciach.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni nie wchodzą na teren basenu w czasie zajęć.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku po zakończeniu treningu na płycie basenu (pod natryskami i w szatni basenu).
 9. Zarząd może odwołać trening w związku z uczestnictwem Klubu w zawodach.

V. Organizacja zawodów
 1. Zawodnicy biorą udział w zawodach ustalonych przez Zarząd i trenerów.
 2. Zawodnicy mogą również reprezentować klub w innych zawodach pod warunkiem wcześniejszego poinformowania i uzyskania zgody trenera prowadzącego. W tych przypadkach wszystkie sprawy organizacyjne i finansowe załatwiają zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni.
 3. W ramach cyklu treningowego trener może ustalić okresy bez zawodów z koniecznością bezwzględnego podporządkowania.
 4. Na potrzeby każdych zawodów powołana jest osoba koordynująca wyjazd (kierownik wyjazdu).
 5. Przed zawodami zawodnicy otrzymują informację o terminie i miejscu zawodów, przewidywanych opłatach i kosztach, sposobie transportu, miejscu i godzinie zbiórki oraz osobie kierownika wyjazdu.
 6. Obowiązująca lista zawodników powołanych na zawody prezentowana jest na stronie klubowej. Zawodnicy ci zostają zgłoszeni do zawodów.
 7. W ustalonym terminie rodzice/opiekunowie prawni podpisują zgodę na udział w zawodach oraz uiszczają opłatę związaną z kosztami uczestnictwa.
 8. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony. Koszt wyjazdu i opłaty startowej zawodnik ponosi również w przypadku nieobecności (wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie, o ile jest możliwość wycofania zawodnika z zawodów).
  O sytuacji takiej rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie informują kierownika wyjazdu.
 9. Przejazd na zawody odbywa się w sposób podany każdorazowo w informacji. W przypadku wyjazdu zorganizowanego (bus, autokar, pociąg) wyjazd i powrót zawodnika odbywa się razem z całą grupą. Odstępstwa wyłącznie za wcześniejszą zgodą kierownika wyjazdu.
 10. W trakcie przejazdu zorganizowanego oraz w czasie zawodów zawodnicy podporządkowani są poleceniom trenera i kierownika wyjazdu.
 11. Warunkiem startu w zawodach jest posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zawodnik nieposiadający aktualnych badań lekarskich nie zostanie zgłoszony do zawodów.
 12. Do kontaktowania się z organizatorami zawodów i reprezentowania przed nimi klubu upoważnieni są wyłącznie trener i kierownik wyjazdu.
 13. W trakcie zawodów zawodnicy nie mogą opuszczać budynku basenu.
 14. Każdą niedyspozycje zdrowotną w czasie zawodów zawodnik zobowiązany jest zgłosić trenerowi lub kierownikowi wyjazdu, który decyduje o możliwości startu.
 15. Zawodnik startuje w konkurencjach wybranych samodzielnie lub uzgodnionych z trenerem. Postanowienia trenera dotyczące obsady konkurencji przez zawodnika są decydujące. O obsadzie sztafet decyduje trener lub kierownik wyjazdu.
 16. Zawodnik zabiera ze sobą wyposażenie pływackie: okularki, czepek, strój zgodny z przepisami PZP i FINA, klapki –wraz z kompletem zapasowym.
 17. Zawodnik zobowiązany jest do występowania w odzieży klubowej – koszulka, bluza dresowa. Zaleca się posiadanie klubowego czepka.
 18. Zawodnik przygotowuje się do startu w sposób profesjonalny: rozgrzewka sucha i mokra w wodzie, odpowiedni ubiór, odżywianie i nawadnianie.
 19. Na pływalniach, gdzie zawodnicy nie przebywają na trybunach, wstęp na teren basenu mają z zawodnikami wyłącznie trenerzy i kierownik wyjazdu. Kierownik wyjazdu może również za zgodą organizatorów zezwolić na wejście osoby wykonującej zdjęcia na potrzeby strony klubowej.

VI. Organizacja obozów i zgrupowań
 1. O terminie i miejscu obozów i zgrupowań decyduje Zarząd w porozumieniu z trenerami.
 2. O ilości uczestników, kategoriach wiekowych i liście osób biorących udział w obozie lub zgrupowaniu decyduje Zarząd.
 3. Akces do uczestnictwa zgłasza rodzic/opiekun prawny zawodnika wypełniając kartę kwalifikacyjną i wpłacając w wyznaczonym terminie kwotę ustaloną przez Zarząd.
 4. Uczestnicy obozu podlegają regulaminowi obozu/zgrupowania.

VII. Kary i nagrody
 1. Zawodnik może być ukarany za:
  - Nieprzestrzeganie statutu, regulaminu klubu i uchwał Zarządu.
  - Nieregularne uczestnictwo w treningach.
  - Niesystematyczne wnoszenie opłat, zaleganie z opłacaniem opłat szkoleniowych i opłat.
  - Niesubordynację na zajęciach lub zawodach.
  - Działanie na szkodę wizerunku klubu.
 2. W zależności od rodzaju wykroczenia kary ustala Zarząd samodzielnie lub na wniosek trenera.
 3. Karami mogą być:
  - Upomnienie.
  - Niezgłoszenie do zawodów.
  - Niedopuszczenie do treningu.
  - Skreślenie z listy klubowej.
 4. Skreślenie zawodnika z listy klubowej z tytułu zalegania z opłatami za szkolenie następuje automatycznie po sześciu miesiącach zaległości. Ewentualne ponowne przyjęcie zawodnika może nastąpić za zgodą Zarządu po uregulowaniu zaległości.
  O odstępstwach od tej zasady decyduje Zarząd na wniosek zainteresowanego.
 5. Nagrody:
  a. osiągnięcia na prestiżowych zawodach prezentowane są na stronie internetowej klubu
  b. zarząd klubu może poinformować szkołę zawodnika o odniesionych sukcesach w prestiżowych imprezach
  c. możliwość otrzymania nagród rzeczowych za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie klubu.

VIII. Komunikowanie się z zawodnikami i rodzicami/opiekunami prawnymi
 1. Wszystkie informacje o wydarzeniach, uchwałach i sprawach organizacyjnych prezentowane są na bieżąco na stronie klubowej.
 2. Zawodnicy i rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do regularnego śledzenia pojawiających się informacji.
 3. Zarząd UKS  nie odpowiada za skutki nieznajomości informacji ze strony klubowej.

IX. Sprawy różne
 1. Do występowania w imieniu klubu upoważniony jest wyłącznie Zarząd lub osoby przez niego upoważnione do konkretnych spraw.
 2. Zarząd w miarę możliwości pośredniczy w zorganizowaniu obowiązkowych badań lekarskich przez specjalistę medycyny sportowej. Książeczki zdrowia sportowca lub karty zdrowia sportowca przechowuje Zarząd klubu i wydaje na czas wykonania badań.
 3. Zawodnicy startujący w zawodach powinni posiadać licencję Polskiego Związku Pływackiego. Zarząd występuje do właściwych organów o nadanie numerów kodowych zawodnikom, licencji Polskiego Związku Pływackiego oraz corocznych hologramów. Licencje przechowuje Zarząd klubu.
 4. Trenerzy prowadzą listę obecności na zajęciach udostępnianą do wglądu rodzicom/opiekunom prawnym.
 5. Trenerzy zobowiązani są do informowania zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o postępach dziecka.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach klubu..

X. Zmiana barw klubowych
 1. Zmiany barw klubowych odbywają się w ramach przepisów Polskiego Związku Pływackiego.
 2. Zawodnik posiadający licencję zawodniczą z numerem kodowym klubu NKP podlega przepisom dotyczącym zmiany barw klubowych bez względu na członkostwo w klubie.
 3. O zamiarze zmianie klubu lub zakończenia treningów zawodnik informuje pisemnie z adnotacją rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Zarząd UKS  może wyrazić zgodę na przejście do innego klubu po uregulowaniu zaległości finansowych i spełnieniu konkretnych warunków ( m.in. zdanie sprzętu sportowego).
 5. Zarząd sekcji udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty otrzymania podania o umożliwienie zmiany barw klubowych.
 6. W okresie członkostwa w UKS „CZWÓRKA” ŚWIDNICA nie wyraża się zgody na starty w zawodach pływackich w barwach jakiegokolwiek innego klubu. Dopuszcza się udział w zawodach jako reprezentant szkoły.

XI. Zaangażowanie rodziców/opiekunów prawnych
 1. Zarząd funkcjonuje dzięki zaangażowaniu i aktywności rodziców/opiekunów oraz ich inicjatywom.
 2. Działalność rodziców/opiekunów prawnych ma charakter wyłącznie społeczny i nie może stanowić o zwolnieniu z opłat szkoleniowych i związanych z opłatami za zawody.
 3. Osoby, które zamierzają wykonać odpłatne prace rzeczowe na rzecz klubu zobowiązane są uzyskać wcześniej zgodę Zarządu.

XII. Postanowienia końcowe
 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wystąpić do Zarządu UKS  o wytłumaczenie spraw spornych i niejasnych.
 2. Interpretacja regulaminu przysługuje Zarządowi UKS.
 3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Zarząd UKS.